Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
flap
/flæp/
Jump to user comments
danh từ
 • nắp (túi, phong bì, mang cá...)
 • vành (mũ); cánh (bàn gấp); vạt (áo); dái (tai)
 • sự đập, sự vỗ (cánh...)
 • cái phát đen đét, cái vỗ đen đét
 • (thông tục) sự xôn xao
động từ
 • đập đen đét, đánh đen đét, vỗ đen đét
  • bird flaps wings
   chim vỗ cánh
  • to flap flies away
   đuổi ruồi
 • làm bay phần phật
  • the wind flaps the sails
   gió thổi làm buồm bay phần phật
 • lõng thõng, lòng thòng (như cái dải)
IDIOMS
 • to flap one's mouth; to flap about
  • nói ba hoa
Related search result for "flap"
Comments and discussion on the word "flap"