Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
fund
/fʌnd/
Jump to user comments
danh từ
 • kho
  • a fund of humour
   một kho hài hước
 • quỹ
 • (số nhiều) tiền của
  • in funds
   có tiền, nhiều tiền
 • (số nhiều) quỹ công trái nhà nước
ngoại động từ
 • chuyển những món nợ ngắn hạn thành món nợ dài hạn
 • để tiền vào quỹ công trái nhà nước
 • (từ hiếm,nghĩa hiếm) thu thập cho vào kho
Related search result for "fund"
Comments and discussion on the word "fund"