Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
stock
/stɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • kho dữ trữ, kho; hàng trong kho
  • stock in hand
   hàng hoá trong kho
  • in stock
   tồn kho, cất trong kho
 • (tài chính) vốn; cổ phân
  • bank stock
   vốn của một ngân hàng
 • (thực vật học) thân chính
 • (thực vật học) gốc ghép
 • để (đe)
  • stock of anvil
   đế đe
 • báng (súng), cán, chuôi
 • nguyên vật liệu
  • paper stock
   nguyên vật liệu để làm giấy
 • dòng dõi, thành phần xuất thân
  • to come of a good stock
   xuất thân từ thành phần tốt
 • đàn vật nuôi
 • (sinh vật học) thể quần tập, tập đoàn
 • (số nhiều) giàn tàu
  • on the stocks
   đang đóng, đang sửa (tàu)
 • (số nhiều) (sử học) cái cùm
IDIOMS
 • lock, stock and barrel
  • (xem) lock
 • dead stock
  • (xem) dead
 • a stock argument
  • lý lẽ tủ
 • to have in stock
  • có sẵn
 • to take stock in
  • mua cổ phần của (công ty...)
  • chú trọng (cái gì), lưu tâm đến (cái gì)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tin ở (cái gì)
 • to take stock of
  • kiểm kê hàng trong kho
  • (nghĩa bóng) nhận xét, đánh giá
ngoại động từ
 • cung cấp (hàng hoá cho một cửa hàng, súc vật cho một trang trại...)
 • tích trữ
  • we do not stock the outsizes
   chúng tôi không tích trữ loại ngoại cỡ
 • lắp báng vào (súng...), lắp cán vào, lắp chuôi vào
 • trồng cỏ (lên một mảnh đất)
 • (sử học) cùm
nội động từ
 • đâm chồi (cây)
 • ((thường) + up) để vào kho, cất vào kho)
Related search result for "stock"
Comments and discussion on the word "stock"