Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
store
/stɔ:/
Jump to user comments
danh từ
 • sự có nhiều, sự dồi dào
  • a store of wisdom
   một kho khôn ngoan
 • dự trữ
  • to lay in store for winter
   dự trữ cho mùa đông
 • kho hàng
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cửa hàng, cửa hiệu
 • (số nhiều) (the stores) cửa hàng bách hoá
 • (số nhiều) hàng tích trữ; đồ dự trữ; hàng để cung cấp
  • military stores
   quân trang quân dụng dự trữ
 • (định ngữ) dự trữ
  • store cattle
   súc vật dự trữ (chưa đem ra vỗ béo)
  • store rice
   gạo dự trữ
IDIOMS
 • in store
  • có sẵn, có dự trữ sẵn
   • to have something in store for somebody
    dành sẵn cho ai cái gì
 • to set store by
  • đánh giá cao
 • to set no great store by
  • coi thường
 • store is no sore
  • càng nhiều của càng tốt
ngoại động từ
 • tích trữ, để dành
 • cất trong kho, giữ trong kho, cho vào kho
 • chứa, đựng, tích
  • to store energy
   tích năng lượng
 • trau dồi, bồi dưỡng
  • to store one's mind
   trau dồi trí tuệ
Related search result for "store"
Comments and discussion on the word "store"