Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
heater
/'hi:tə/
Jump to user comments
danh từ
  • bếp lò, lò (để sưởi, đun nước, hâm thức ăn...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) súng lục
Related words
Related search result for "heater"
Comments and discussion on the word "heater"