Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
host
/houst/
Jump to user comments
danh từ
 • chủ nhà
 • chủ tiệc
 • chủ khách sạn, chủ quán trọ
 • (sinh vật học) cây chủ, vật chủ
 • (máy tính) máy chủ, nơi chạy ứng dụng dịch vụ, hoặc nơi lưu trữ dữ liệu
IDIOMS
 • to reckon without one's host
  • quên không tính đến khó khăn; quên không tính đến sự phản đối
  • đặt kế hoạch mà không trao đổi với những nhân vật hữu quan chủ yếu
danh từ
 • số đông, loạt (người, sự việc, đồ vật), đám đông
  • a host of people
   đông người
  • a host of difficult
   một loạt khó khăn
  • he is a host in himself
   mình anh ấy bằng cả một đám đông (có thể làm việc bằng năm bằng mười người gộp lại)
 • (từ cổ,nghĩa cổ) đạo quân
IDIOMS
 • the hosts of haven
  • các thiên thể
  • các thiên thần tiên nữ
danh từ
 • tôn bánh thánh
Verb
 • cho khách ở trong nhà, nhà trọ
 • tổ chức (một sự kiện)
 • lưu trữ (dữ liệu)
Related search result for "host"
Comments and discussion on the word "host"