Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
lax
/læks/
Jump to user comments
danh từ
  • cá hồi (ở Na-uy, Thuỵ-ddiển)
tính từ
  • lỏng lẻo, không chặt chẽ; không nghiêm
    • lax discipline
      kỷ luật lỏng lẻo
Related words
Related search result for "lax"
Comments and discussion on the word "lax"