Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lock
/lɔk/
Jump to user comments
danh từ
 • món tóc, mớ tóc; mớ bông, mớ len
 • (số nhiều) mái tóc, tóc
  • hoary locks
   mái tóc bạc
danh từ
 • khoá
  • to keep under lock and key
   cất vào tủ khoá lại; nhốt kỹ, giam giữ
  • to pick a lock
   mở khoá bằng móc
 • chốt (để giữ bánh xe, ghi...)
 • khoá nòng (súng)
 • miếng khoá, miếng ghì chặt (thế võ)
 • tình trạng ứ tắc; sự nghẽn (xe cộ); tình trạng bế tắc; tình trạng khó khăn, tình trạng nan giải, tình trạng lúng túng
  • to come to a dead lock
   lâm vào tình trạng bế tắc
 • cửa cổng
IDIOMS
 • lock, stock and barrel
  • mất cả chì lẫn chài
ngoại động từ
 • khoá (cửa tủ...)
 • nhốt kỹ, giam giữ
 • bao bọc, bao quanh
 • chặn lại, đóng chốt
 • khoá chặt, ghì chặt (thế võ)
 • chắn bằng cửa cổng; cho (tàu...) đi qua cửa cổng
  • to lock up (down)
   cho (tàu...) đi ngược (xuôi) qua cửa cổng
nội động từ
 • khoá được
  • this door won't
   cửa này không khoá được
 • hâm lại; không chạy, không vận động được (máy móc)
 • đi qua cửa cổng (tàu...)
 • (quân sự) bước sát gót
IDIOMS
 • to lock out
  • khoá cửa không cho vào
  • đóng cửa nhà máy không cho công nhân vào làm để làm áp lực
 • to lock up
  • cất đi khoá lạo cẩn thận
  • giam giữ, nhốt kỹ; chặn đứng lại
 • to lock the stablw door after the horse has been stolen
  • mất bò mới lo làm chuồng
Related search result for "lock"
Comments and discussion on the word "lock"