Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
leur
Jump to user comments
tính từ
 • của chúng, của họ
  • Tous les Vietnamiens aiment leur patrie
   hết thảy người Việt nam đều yêu đất nước của họ
đại từ (Le leur, La leur, Les leurs)
 • C'est pour son profit et non pour le leur+ đó là vì lợi của nó chứ không phải của họ
  • Je ne veux rien du leur
   tôi không muốn tý gì của họ cả
  • les leurs
   bà con của họ; bạn bè của họ; bọn họ
  • J'étais un des leurs
   trước đây tôi cũng ở trong bọn họ
đại từ không đổi
 • chúng, họ
  • Je le leur dirai
   tôi sẽ nói điều đó với họ
Related search result for "leur"
Comments and discussion on the word "leur"