Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
lip
/lip/
Jump to user comments
danh từ
 • môi
  • upper lip
   môi trên
  • lower lip
   môi dưới
  • to curl one's lips
   cong môi
  • to liock (smack) one's lips
   liếm môi (trong khi hay trước khi ăn uống cái gì ngon); (nghĩa bóng) tỏ vẻ khoái trá, thoả mãn
  • to make a lip
   bĩu môi
 • miệng vết thương, miệng vết lở
 • miệng, mép (cốc, giếng, núi lửa...)
 • cánh môi hình môi
 • (âm nhạc) cách đặt môi
 • (từ lóng) sự hỗn xược, sự láo xược
  • to have had enough of someone's lip
   không thể chịu được sự láo xược của ai
IDIOMS
 • stiff upper lip
  • sự không nao núng, sự không lay chuyển được, tính kiên cường
   • to carry (keep) a stiff upper lip
    không nao núng, giữ vững tinh thần, kiên cường
 • to hang one's lip
  • buồn thiu, sầu não
 • to hang on somebody's lips
  • (xem) hang
 • not tom open one's lips
  • không hé răng
 • word escapes one's lips
  • nói lỡ lời
ngoại động từ
 • hôn, mặt môi vào
 • vỗ bờ (nước, sóng)
 • thì thầm
nội động từ
 • vỗ bập bềnh (nước, sóng)
Related words
Related search result for "lip"
Comments and discussion on the word "lip"