Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
matter
/'mætə/
Jump to user comments
danh từ
 • chất, vật chất
  • solid matter
   chất đặc
  • liquid matter
   chất lỏng
  • gaseous matter
   chất khí
 • đề, chủ đề, nội dung
  • the matter of a poem
   chủ đề của bài thơ
 • vật, vật phẩm
  • printed matter
   ấn phẩm
 • việc, chuyện, điều, sự kiện, vấn đề
  • it is a very important matter
   đấy là một việc rất quan trọng
  • it is no laughing matter
   đây không phải là chuyện đùa
  • it is only a matter of habit
   đó chỉ là vấn đề thói quen
  • a matter of life and dealth
   một vấn đề sống còn
  • what's the matter with you?
   anh làm sao thế?, anh có vấn đề gì thế?
 • việc quan trọng, chuyện quan trọng
  • it is no great matter
   cái đó không phải là điều quan trọng ghê gớm
  • no matter
   không có gì quan trọng; không có gì đáng lo ngại cả
 • số ước lượng, khoảng độ (thời gian, không gian, số lượng...)
  • a matter of six kilometers
   khoảng độ sáu kilômét
 • lý do, nguyên nhân, cớ, lẽ, cơ hội
  • no matter for complaint
   không có lý do gì để than phiền cả
 • (y học) mủ
nội động từ
 • có ý nghĩa, có tính chất quan trọng
  • it does not matter much, does it?
   cái đó không có gì quan trọng lắm phải không?
 • (y học) mưng mủ, chảy mủ
Related words
Related search result for "matter"
Comments and discussion on the word "matter"