Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
count
/kaunt/
Jump to user comments
danh từ
 • bá tước (không phải ở Anh) ((xem) earl)
 • sự đếm; sự tính
  • body count
   việc đếm xác (sau một trận đánh)
 • tổng số
 • điểm trong lời buộc tội
 • sự hoãn họp (khi chỉ có dưới 40 nghị viên có mặt) (nghị viện Anh) ((cũng) count-out)
IDIOMS
 • to keep count of
  • biết đã đếm được bao nhiêu
 • to lose count of
  • không nhớ đã đếm được bao nhiêu
ngoại động từ
 • đếm; tính
 • kể cả, gồm cả, tính đến, kể đến
  • there were forty people there, not count ing the children
   có bốn mươi người ở đây, không kể trẻ em
 • coi là, coi như, chom là
  • to count oneself fortunate
   tự coi là được may mắn
nội động từ
 • đếm, tính
  • to count from one to twenty
   đếm từ 1 đến 20
 • có giá trị; được kể đến, được tính đến, được chú ý đến, được quan tâm đến
  • that doesn't count
   chuyện ấy không đáng quan tâm đến
IDIOMS
 • to count down
  • đếm ngược từ 10 đến 0 (trong các cuộc thí nghiệm...)
 • to count on
 • to count upon
  • hy vọng ở, trông mong ở
 • to count out
  • để riêng ra, không tính vào (một tổng số)
  • đếm ra, lấy ra
  • tuyên bố bị đo ván (quyền Anh) (sau khi đã đếm đến 10 mà chưa dậy được)
  • hoãn họp (vì không đủ 40 người) (nghị viện Anh)
 • to count up
  • cộng sổ, tính sổ
 • to count the cost
  • tính toán hơn thiệt
 • to count as (for) dead (lost)
  • coi như đã chết (mất)
 • to count for much (little, nothing)
  • rất (ít, không) có giá trị, rất (ít, không) có tác dụng
 • to count one's chickens before thay are hatched
  • (xem) chicken
Related search result for "count"
Comments and discussion on the word "count"