Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
mille
Jump to user comments
tính từ
 • nghìn
  • Deux mille francs
   hai nghìn frăng
 • (thứ) một nghìn
  • Page mille
   trang một nghìn
 • vô vàn
  • Mille dangers
   vô vàn điều nguy hiểm
danh từ giống đực
 • nghìn
  • Un mille d'épingles
   một nghìn đinh ghim
  • avoir des mille et des cents
   xem cent
  • le donner en mille
   xem donner
danh từ giống đực
 • dặm
  • Mille anglais
   dặm Anh (1609 mét)
  • Mille marin
   dặm biển, hải lý (1852 mét)
  • Mille romain
   (sử học) dặm la mã (một nghìn bước)
Related search result for "mille"
Comments and discussion on the word "mille"