Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
negative
/'negətiv/
Jump to user comments
tính từ
 • không; phủ định, phủ nhận, cự tuyệt, phản đối, từ chối; cấm đoán
  • to give a negative answers
   trả lời từ chối, trả lời không
  • negative sentence
   câu phủ định
  • negative criticism
   sự phê bình tiêu cực
  • negative evidence
   chứng cớ tiêu cực
 • (điện học), (toán học); (nhiếp ảnh) âm
  • negative pole
   cực âm
  • negative sign
   dấu âm
  • negative proof
   bản âm
danh từ
 • lời từ chối, lời cự tuyệt
  • the answers is in the negative
   câu trả lời là "không"
 • quyền phủ định, quyền phủ nhận, quyền phủ quyết
 • tính tiêu cực
  • he is a bundle of negatives
   nó mang nặng tính tiêu cực
 • (toán học) số âm
 • (điện học) cực âm
 • (nhiếp ảnh) bản âm
 • (ngôn ngữ học) từ phủ định
ngoại động từ
 • phủ nhận; phủ định, cự tuyệt, bác bỏ
  • experiments negatived that theory
   thực nghiệm đã bác bỏ thuyết đó
 • phản đối, chống lại (lời phát biểu)
 • làm thành vô hiệu
Related search result for "negative"
Comments and discussion on the word "negative"