Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
now
/nau/
Jump to user comments
phó từ
 • bây giờ, lúc này, giờ đây, hiện nay, ngày nay
  • just (even, but) now
   đúng lúc này; vừa mới xong, ngay vừa rồi
 • ngay bây giờ, ngay tức khắc, lập tức
  • do it now!
   hây làm cái đó ngay tức khắc!
  • now or never
   ngay bây giờ hoặc không bao giờ hết
 • lúc ấy, lúc đó, lúc bấy giờ (trong lúc kể chuyện)
  • he was now crossing the mountain
   lúc bấy giờ anh ta cũng đang vượt qua núi
 • trong tình trạng đó, trong hoàn cảnh ấy, trong tình thế ấy
 • nay, mà, vậy thì (ở đầu câu)
  • now it was so dark that night
   mà đêm hôm đó trời tối lắm
 • hả, hãy... mà, nào; thế nào, này, hử
  • now listen to me!
   này hãy nghe tôi mà!
  • come now!
   này!, này!
  • now then, what are you doing?
   cậu đang làm gì thế hử?
  • no nonsense now now
   thôi đừng nói bậy nào!
IDIOMS
 • [every] now and again; [every] now and then
  • thỉnh thoảng
 • now... now; now... them
  • lúc thì... lúc thì
   • now hot, now cold
    lúc nóng, lúc lạnh
liên từ
 • now (that) thấy rằng, xét thấy, vì, vì chưng, bởi chưng
  • now [that] the weather is warner, you can go out
   bởi chưng thời tiết đã ấm hơn, anh có thể đi ra ngoài được đấy
danh từ
 • hiện tại, lúc này
  • to read the future in the now
   nhìn vào hiện tại mà đoán tương lai
  • up to (till, until) now
   đến nay
Related words
Related search result for "now"
Comments and discussion on the word "now"