Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
old
/ould/
Jump to user comments
tính từ
 • già
  • an old man
   một ông già
  • my old man
   (thông tục) bà nhà tôi
  • an old woman
   bà già; người nhút nhát; người hay làm rối lên, người nhặng xị
  • an old maid
   gái già; bà cô, người kỹ tính và hay lo lắng
 • già giặn, có kinh nghiệm, lão luyện
  • old head on young shoulders
   ít tuổi nhưng già giặn
  • old in diplomacy
   có kinh nghiệm về ngoại giao
  • an old bird
   cáo già
  • an old hand
   tay lão luyện
 • lên... tuổi, thọ
  • he is ten years old
   nó lên mười (tuổi)
 • cũ, nát, rách, cổ
  • old clothes
   quần áo cũ
  • old friends
   những bạn cũ
  • old as the hills
   cổ như những trái đồi
 • thân mến (để gọi)
  • look here, old man!
   này!, ông bạn thân mến!
 • xưa, ngày xưa
  • old Hanoi
   Hà nội ngày xưa
IDIOMS
 • the Old World
  • đông bán cầu
   • the good old times
    thời oanh liệt xưa, thời đẹp đẽ xưa, thời huy hoàng xưa
 • old man of the sea
  • người bám như đỉa
 • any old thing
  • (từ lóng) bất cứ cái gì
 • to have a good (fine, high) old time
  • (từ lóng) nghỉ rất thoải mái
 • my old bones
  • (xem) bone
 • the old man
  • cái thân này, cái thân già này
danh từ
 • of old xưa, ngày xưa
  • the men of old
   người xưa
  • I have heard it of old
   tôi nghe thấy vấn đề đó từ lâu rồi
Related search result for "old"
Comments and discussion on the word "old"