Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
chuck
/tʃʌk/
Jump to user comments
danh từ
 • tiếng cục cục (gà mái gọi con)
 • tiếng tặc lưỡi, tiếng chặc lưỡi (người)
nội động từ
 • cục cục (gà mái)
 • tặc lưỡi, chặc lưỡi (người)
danh từ
 • (kỹ thuật) mâm cặp, bàn cặp, ngàm
ngoại động từ
 • (kỹ thuật) đặt vào bàn cặp
 • đặt vào ngàm
danh từ
 • (từ lóng) đồ ăn, thức ăn
  • hard chuck
   (hàng hải) thức ăn khô, lương khô, bánh quy
danh từ
 • sự day day, sự lắc nhẹ (cằm)
 • sự ném, sự liệng, sự quăng
 • (thông tục) sứ đuổi ra, sự thải ra; sự bỏ rơi
  • to give someone the chuck
   đuổi ai, thải ai; bỏ rơi ai
 • (số nhiều) trò chơi đáo lỗ
  • to play at chucks
   chơi đáo lỗ
ngoại động từ
 • day day (cằm); vỗ nhẹ, lắc nhẹ (dưới cằm)
  • to chuck someone under the chin
   day day nhẹ cằm người nào
 • ném, liệng, quăng, vứt
  • chuck me that box of matches
   ném cho tôi xin bao diêm kia
IDIOMS
 • to chuck away
  • bỏ phí, lãng phí
   • to chuck one's money away
    phung phí tiền bạc, xài phí tiền của
 • to chuck out
  • tống cổ ra khỏi cửa, đuổi ra (những kẻ làm mất trật tự, quấy phá trong quán rượu, rạp hát)
 • to chuck up
  • bỏ, thôi
   • to chuck up one's job
    bỏ việc
   • to chuck up the sponge
    bỏ cuộc đấu, bỏ việc đang cố làm
 • chuck it!
  • (từ lóng) thôi đi!, thế là đủ!
 • to chuck one's hand in
  • (xem) hand
 • to chuck one's weight about
  • vênh vênh, váo váo, ngạo mạn, kiêu căng
Related search result for "chuck"
Comments and discussion on the word "chuck"