Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rap
/ræp/
Jump to user comments
danh từ
 • cuộn (len, sợi...) 120 iat
 • một tí, mảy may
  • I don't care a rap
   (thông tục) tớ cóc cần một tí nào
  • it's not worth a rap
   không đáng một xu, không có giá trị gì
 • (sử học) đồng xu Ai-len ((thế kỷ) 18)
danh từ
 • cú đánh nhẹ, cái gõ, cái cốp (vào đầu...)
  • to give someone a rap on the knuckles
   đánh vào đốt ngón tay ai; (nghĩa bóng) mắng mỏ ai, trách phạt ai
 • tiếng gõ (cửa)
  • a rap at (on) the door
   tiếng gõ cửa
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sự buộc tội, sự kết tội
ngoại động từ
 • đánh nhẹ, gõ, cốp
 • (+ out) thốt ra một cách thô lỗ cộc cằn; văng (tục...)
  • to rap out a reply
   đáp lại một cách cộc cằn
  • to rap out an oath
   văng ra một lời rủa
nội động từ
  • to rap at the door
   gõ cửa
Related search result for "rap"
Comments and discussion on the word "rap"