Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
pendre
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (Pendre du linge aux fenêtres) treo quần áo ở cửa sổ
 • treo cổ
  • Pendre un assassin
   treo cổ một tên giết người
  • dire pis que pendre de quelqu'un
   nói xấu ai hết lời
  • être pendu à
   không rời
  • Être tout le temps pendu au téphone
   cả ngày không rời ống dây nói
  • Tous étaient pendus à ses paroles
   mọi người đều lắng nghe anh ta nói
nội động từ
 • treo, lủng lẳng
  • Morceau de viande qui pend à un crochet
   miếng thịt treo ở móc
 • rủ xuống, sệ, thõng
  • Cheveux qui pendent
   tóc rủ xuống
  • Joues qui pendent
   má sệ
  • Laisser pendre ses bras
   để tay thõng xuống
  • cela lui pend au nez
   điều đó đi dọa nó
Related search result for "pendre"
Comments and discussion on the word "pendre"