Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
shave
/ʃeiv/
Jump to user comments
danh từ
 • sự cạo râu, sự cạo mặt
  • to have a shave
   cạo râu, cạo mặt
 • dao bào (gỗ...)
 • sự đi sát gần; sự suýt bị (tai nạn)
  • to have a close shave of it
   suýt nữa thì nguy, tí nữa thì chết
 • sự đánh lừa, sựa lừa bịp
ngoại động từ (shaved; shaved, shaven)
 • cạo (râu, mặt)
 • bào sơ qua (gỗ); cắt sát (cỏ)
 • đi lướt sát (không chạm)
  • to shave another car
   lướt sát qua một chiếc xe khác
 • hút, suýt
  • to shave death
   hút chết
nội động từ
 • cạo râu, cạo mặt
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) khó mặc cả, khó chơi (trong chuyện làm ăn)
Related words
Related search result for "shave"
Comments and discussion on the word "shave"