Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
pox
/pɔks/
Jump to user comments
danh từ
  • (thông tục) bệnh giang mai
  • (dùng trong câu cảm thán) khiếp!, gớm!, tởm!, kinh lên!
    • a pox on his glutony!
      phát khiếp cái thói tham ăn cử nó!
Related words
Related search result for "pox"
Comments and discussion on the word "pox"