Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
promote
/promote/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thăng chức, thăng cấp, đề bạt; cho lên lớp
  • to be promoted sergeant
   được thăng cấp trung sĩ
 • làm tăng tiến, đẩy mạnh, xúc tiến, khuyến khích
  • to promote learning
   đẩy mạnh học tập
  • to promote health
   làm tăng thêm sức khoẻ, bồi dưỡng sức khoẻ
  • to promote trade
   đẩy mạnh việc buôn bán
 • đề xướng, sáng lập
  • to promote a new plan
   đề xướng một kế hoạch mới
  • to promote a company
   sáng lập một công ty
 • tích cực ủng hộ sự thông qua, vận động để thông qua (một đạo luật)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quảng cáo bán (hàng, sản phẩm...)
 • (đánh cờ) nâng (quân tốt) thành quân đam (cờ đam)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) dùng thủ đoạn tước đoạt (cái gì)
 • (hoá học) xúc tiến (một phản ứng)
Related search result for "promote"
Comments and discussion on the word "promote"