Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
reserve
/ri'zə:v/
Jump to user comments
danh từ
 • sự dự trữ; vật dự trữ
  • the gold reserve
   số vàng dự trữ
  • in reserve
   để dự trữ
  • to keep in reserve
   dự trữ
 • (quân sự) ((thường) số nhiều) quân dự bị, lực lượng dự trữ
 • (thể dục,thể thao) đấu thủ dự bị
 • sự hạn chế; giới hạn; sự dè dặt
  • with all reserve; with all proper reserves
   với tất cả những sự dè dặt
  • to accept without reserve
   thừa nhận hoàn toàn
 • tính dè dặt; sự kín đáo; sự giữ gìn
 • thái độ lạnh nhạt, sự lânh đạm
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu đất dành riêng (để làm việc gì)
ngoại động từ
 • để dành, dự trữ
  • to reserve some money for later use
   dự trữ một ít tiền để dùng sau này
 • dành trước, giữ trước
  • to reserve a seat at the theatre
   dành trước một ghế ở rạp hát
 • dành riêng
 • (pháp lý) bảo lưu
Related search result for "reserve"
Comments and discussion on the word "reserve"