Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
rising
/'raiziɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự dậy, sự trở dậy, sự đứng dậy
  • to like early rising
   thích dậy sớm
 • sự mọc (mặt trời, mặt trăng...)
  • the rising of the sun
   lúc mặt trời mọc lên
 • sự bốc lên, sự leo lên, sự trèo lên, sự dâng lên, sự tăng lên, sự nổi lên
  • the rising of the tide
   lúc nước triều dâng lên
  • the rising of the curtain
   lúc mở màn, lúc kéo màn lên
 • sự thành đạt, sự thăng (cấp bậc...)
 • sự nổi dậy; cuộc khởi nghĩa
 • chỗ phồng lên, mụn nhọt
 • chỗ cao lên (miếng đất)
 • (+ again) sự tái sinh, sự sống lại
 • sự bế mạc (hội nghị...)
  • upon the rising of the Parliament
   khi nghị viện bế mạc
tính từ
 • đang lên
  • the rising sun
   mặt trời đang lên
  • a rising man
   một người đang lên
  • the rising generation
   thế hệ đang lên
 • gần ngót nghét (một tuổi nào đó)
  • to be rising fifty
   gần năm mươi tuổi
Related search result for "rising"
Comments and discussion on the word "rising"