Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
school
/sku:l/
Jump to user comments
danh từ
 • đàn cá, bầy cá
  • school fish
   loại cá thường đi thành bầy
nội động từ
 • hợp thành đàn, bơi thành bầy (cá...)
danh từ
 • trường học, học đường
  • normal school
   trường sư phạm
  • primary school
   trường sơ cấp
  • private school
   trường tư
  • public school
   trường công
  • secondary school
   trường trung học
  • to keep a school
   mở trường tư
 • trường sở, phòng học
  • chemistry school
   phòng dạy hoá học
 • trường (toàn thể học sinh một trường)
  • the whole school knows it
   toàn trường biết việc đó
 • (nghĩa bóng) trường, hiện trường
  • he learnt his generalship in a serve school
   ông ta đã học tập nghệ thuật chỉ huy quân sự trong một hiện trường rất ác liệt
 • giảng đường (thời Trung cổ)
 • buổi học, giờ học, giờ lên lớp; sự đi học
  • there will be no school today
   hôm nay không học
 • trường phái
  • school of art
   trường phái nghệ thuật
 • môn học
  • the history school
   môn sử học
 • phòng thi (ở trường đại học); sự thi
  • to be in the schools
   dự thi, đi thi
 • môn đệ, môn sinh
 • (âm nhạc) sách dạy đàn
IDIOMS
 • a gentleman of the old school
  • một người quân tử theo kiểu cũ
 • to go to school to somebody
  • theo đòi ai, học hỏi ai
ngoại động từ
 • cho đi học; dạy dỗ giáo dục
 • rèn luyện cho vào khuôn phép
  • to school one's temper
   rèn luyện tính tình
  • to school onself to patience
   rèn luyện tính kiên nhẫn
Comments and discussion on the word "school"