Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
smell
/smel/
Jump to user comments
danh từ
 • khứu giác
  • a fine sense of smell
   mũi thính
 • sự ngửi, sự hít
  • to have a smell at something
   ngửi cái gì
 • mùi
  • the smell of roses
   mùi hoa hồng
 • mùi thối, mùi ôi
ngoại động từ smelt, (từ hiếm,nghĩa hiếm) smelled
 • ngửi, ngửi thấy, thấy mùi
  • I am sure I smell gas
   tôi cam đoan có mùi hơi đốt
 • cảm thấy, đoán được
  • do you smell anything unusual?
   anh có cảm thấy có điều gì không bình thường không?
 • đánh hơi tìm ra, đánh hơi tìm; (bóng) khám phá, phát hiện
  • to smell out a plot
   khám phá ra một âm mưu
nội động từ
 • có mùi, toả mùi
  • these flowers smell sweet
   những hoa này có mùi thơm dịu
  • to smell of garlic
   có nùi tỏi
  • this milk smells sour
   sữa này có mùi chua
  • to smell of jobberyd
   sặc mùi xoay xở
  • his talk smells of war
   bài nói của hắn sặc mùi chiến tranh
IDIOMS
 • to smell about
  • đánh hơi
  • quen hơi (quen với một mùi gì)
 • to smell up
  • sặc mùi thối, sặc mùi ôi; làm nồng nặc mùi hôi thối
 • to smell of the lamp
  • (xem) lamp
 • to smell of the shop
  • quá nặng tính chất chuyên môn, quá nặng tính chất kỹ thuật
 • to smell a rat
  • (nghĩa bóng) cảm thấy có âm mưu, nghi có sự dối trá
Related search result for "smell"
Comments and discussion on the word "smell"