Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
serious
/'siəriəs/
Jump to user comments
tính từ
 • đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghị
  • a serious young person
   một thanh niên đứng đắn
  • to have a serious look
   có vẻ nghiêm trang, trông nghiêm nghị
 • hệ trọng, quan trọng, không thể coi thường được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặng
  • this is a serious matter
   đây là một vấn đề quan trọng
  • serious illness
   bệnh nặng, bệnh trầm trọng
  • serious defeat
   sự thất bại nặng
  • serious casualties
   tổn thương nặng
 • đáng sợ, đáng gờm
  • a serious rival
   một đối thủ đáng gờm
 • thành thật, thật sự, không đùa
  • are you serious?
   anh có nói thật không?
  • a serious attempt
   một cố gắng thật sự
 • (thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lý
Related search result for "serious"
Comments and discussion on the word "serious"