Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
sober
/'soubə/
Jump to user comments
tính từ
 • không say rượu
 • điều độ
 • điềm tĩnh, điềm đạm
 • đúng mức, khiêm tốn
  • a sober estimate
   sự đánh giá đúng mức
 • nhã, không loè loẹt (màu sắc)
  • sober colour
   màu nhã
IDIOMS
 • as sober as a judge
  • tỉnh táo, không thiên vị
ngoại động từ
 • làm hết say, làm tỉnh rượu, làm dã rượu
 • làm (ai) bớt bồng bột, làm bớt táo bạo...
 • làm (màu sắc) bớt loè loẹt
nội động từ
 • tỉnh rượu, hết say
 • ((thường) + down) trấn tĩnh lại, tĩnh tâm lại
Related search result for "sober"
Comments and discussion on the word "sober"