Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
skid
/skid/
Jump to user comments
danh từ
 • má phanh
 • sống trượt
 • sự quay trượt; sự trượt bánh
 • (hàng không) nạng đuôi
IDIOMS
 • on the skids
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) gặp tai hoạ đến nơi
  • xuống chó, xuống dốc (bóng)
động từ
 • chèn; chặn
 • trượt (xe, bánh xe); làm cho (xe, bánh xe) trượt
Related words
Related search result for "skid"
Comments and discussion on the word "skid"