Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
table
/'teibl/
Jump to user comments
danh từ
 • cái bàn
 • bàn ăn
  • at table
   đang bàn ăn, trong lúc ngồi ăn
  • to lay (set) the table
   bày ban ăn
  • to clear the table
   dọn bàn
 • thức ăn bày bàn, mâm cỗ, cỗ bàn
  • to keep a good table
   ăn sang
 • những người ngồi quanh bàn, những người ngồi ăn
  • to set all the table laughing
   làm cho tất cả những người quanh bàn cười
 • (kỹ thuật) bàn máy
 • bảng (gỗ, đá...)
  • table of stone
   bảng đá
 • bảng, bản, bản kê, biểu
  • table of contents
   bảng mục lục
  • asironomical table
   bản thiên văn
  • alphabetical table
   bảng chữ cái
  • table of prices
   bảng giá
 • mặt (của hạt ngọc)
 • lòng bàn tay
 • (địa lý,địa chất) cao nguyên
IDIOMS
 • to lay a bill on the table
  • hoãn bàn về một dự luật không thời hạn
 • to lie on the table
  • bị hoãn bàn không thời hạn (dự luật)
 • to turn the tables on (upon) someone
  • (nghĩa bóng) giành lại ưu thế so với ai, làm đảo lộn lại tình thế đố với ai
ngoại động từ
 • đặt lên bàn, để lên bàn
 • đưa ra bàn, ghi vào chương trình nghị sự
  • to table a motion
   đưa ra một đề nghị
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hoãn bàn không thời hạn (một dự luật...)
Related search result for "table"
Comments and discussion on the word "table"