Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
text
/tekst/
Jump to user comments
danh từ
 • nguyên văn, nguyên bản
 • bản văn, bài đọc, bài khoá
 • đề, đề mục, chủ đề
  • to stick to one's text
   nắm vững chủ đề, không đi ra ngoài đề
 • đoạn trích (trong kinh thánh)
 • (như) textbook
 • (như) text-hand
Related search result for "text"
Comments and discussion on the word "text"