Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
taste
/teist/
Jump to user comments
danh từ
 • vị
  • sweet taste
   vị ngọt
  • to have no taste
   không có vị, nhạt (rượu)
 • vị giác
 • sự nếm; sự nếm mùi, sự thưởng thức, sự trải qua, sự hưởng
  • he got a taste of her tantrum
   anh ấy đã được biết cái cơn tam bành của mụ ta
 • một chút (đồ ăn)
  • a taste of sugar
   một chút đường
 • sở thích, thị hiếu
  • to have a taste for music
   thích nhạc
  • matter of taste
   vấn đề sở thích, vấn đề thị hiếu
  • everyone to his taste
   tuỳ sở thích riêng của mỗi người
  • to add salt to taste
   thêm muối theo sở thích
 • khiếu thẩm mỹ
  • a man of taste
   người có khiếu thẩm mỹ
ngoại động từ
 • nếm
  • to taste sugar
   nếm đường
 • nếm mùi, thưởng thức, hưởng
  • to taste the joy of freedom
   hưởng niềm vui sướng của tự do
 • ăn uống ít, ăn uống qua loa, nhấm nháp
  • the sick boy hadn't tasted food for three days
   em bé ốm đã ba ngày không ăn tí gì
nội động từ
 • có vị
  • to taste bitter
   có vị đắng
  • the sweets taste of mint
   kẹo này vị bạc hà
 • (nghĩa bóng) nếm mùi, biết mùi, hưởng, trải qua
  • to taste of happiness
   hưởng hạnh phúc
Related search result for "taste"
Comments and discussion on the word "taste"