Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
toast
/toust/
Jump to user comments
danh từ
 • bánh mì nướng
IDIOMS
 • as warm as a toast
  • (từ lóng) hoàn toàn định đoạt số phận ai
động từ
 • nướng
 • sưởi ấm (chân tay...)
danh từ
 • chén rượu chúc mừng
  • to give a toast
   chuốc rượu mừng, nâng cốc chúc mừng
 • người được nâng cốc chúc mừng
ngoại động từ
 • chuốc rượu mừng, nâng cốc chúc mừng
Related words
Related search result for "toast"
Comments and discussion on the word "toast"