Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
verse
/və:s/
Jump to user comments
danh từ
 • câu thơ
 • thơ; bài thơ
  • written in verse
   viết thành thơ
  • free verse
   thơ tự do
 • đoạn thơ
 • (tôn giáo) tiết (trong kinh thánh); câu xướng (trong lúc hành lễ)
IDIOMS
 • to give chapter and verse
  • (xem) chapter
nội động từ
 • làm thơ
ngoại động từ
 • diễn tả bằng thơ
Related words
Related search result for "verse"
Comments and discussion on the word "verse"