Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
verge
/və:dʤ/
Jump to user comments
danh từ
 • bờ, ven
  • the verge of road
   ven đường
  • the verge of a forest
   ven rừng
 • bờ cỏ (của luống hoa...)
 • (kỹ thuật) thanh, cần
 • (kiến trúc) thân cột
 • (kiến trúc) rìa mái đầu hồi
 • (tôn giáo) gậy quyền
IDIOMS
 • on the verge of
  • sắp, gần, suýt
   • on the verge of doing something
    sắp làm một việc gì
   • to be on the verge of forty
    gần bốn mươi tuổi
nội động từ
 • nghiêng, xế
  • the sun was verging towards the horizon
   mặt trời xế về chân trời
 • tiến sát gần
  • he is verging towards sixty
   ông ấy gần sáu mươi tuổi
IDIOMS
 • to verge on
  • sát gần, giáp, kề, gần như
   • boredom verging on tears
    nỗi buồn chán gần khóc lên được
Related words
Related search result for "verge"
Comments and discussion on the word "verge"