Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wish
/wi /
Jump to user comments
danh từ
 • lòng mong muốn, lòng ao ước; lòng thèm muốn
  • to express a wish
   tỏ lòng mong ước
  • to have a great wish to
   ước ao được
 • ý muốn; lệnh
  • in obedience to your wishes
   theo lệnh của ông
 • điều mong ước, nguyện vọng
  • to have one's wish
   ước gì được nấy
 • (số nhiều) lời chúc
  • with best wishes
   với những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
ngoại động từ
 • muốn, mong, hy vọng
  • I wish to say
   tôi muốn nói
  • it is to be wished that...
   mong rằng...
 • chúc
  • to wish someone well
   chúc cho ai gặp điều tốt lành
  • to wish happiness to
   chúc hạnh phúc cho
nội động từ
 • mong ước, ước ao; thèm muốn
  • to wish for
   ước ao
IDIOMS
 • to wish something upon somebody
  • (thông tục) gán cho ai cái gì
Related search result for "wish"
Comments and discussion on the word "wish"