Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
wag
/wæg/
Jump to user comments
danh từ
 • người hay nói đùa, người tinh nghịch
IDIOMS
 • to play [the] wag
  • trốn học
danh từ ((cũng) waggle)
 • sự lắc, sự lúc lắc, sự vẫy, sự ve vẩy
  • with a wag of the head
   lắc đầu
  • with a wag of its tail
   vẫy đuôi
động từ ((cũng) waggle)
 • lắc, vẫy, ve vẩy
  • the dog wags its tail
   chó vẫy đuôi
  • to wag one's head
   lắc đầu
  • to wag one's tongue
   ba hoa, khua môi múa mép
  • to wag one's finger at somebody
   lắc lắc ngón tay đe doạ ai
  • the dog's tail wags
   đuôi con chó vẻ vẩy
IDIOMS
 • chins (beards, jaws, tongues) were wagging
  • nói chuyện huyên thiên, khua môi múa mép
 • to set tongues (chins, beards) wagging
  • để cho mọi người bàn tán
 • tail wags dog
  • kém mà lại đòi ăn trên ngồi trốc; chó nhảy bàn độc; cái đuôi đòi vẫy cái đầu
Related words
Related search result for "wag"
Comments and discussion on the word "wag"