Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
vers
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • câu thơ
 • thơ
  • Oeuvres en vers
   tác phẩm bằng thơ
giới từ
 • về hướng, về phía
  • Vers le sud
   về hướng nam
 • đến, đi đến
  • Il m'a envoyé vers vous
   ông ta cho tôi đến anh
  • Vers une solution du problème
   đi đến một giải pháp cho vấn đề
 • vào khoảng; khoảng
  • Vers minuit
   vào khoảng nửa đêm
  • Vers trente-deux ans
   khoảng ba mươi hai tuổi
  • Vair, ver, verre, vert.
Related words
Related search result for "vers"
Comments and discussion on the word "vers"