Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
bush
/buʃ/
Jump to user comments
danh từ
 • bụi cây, bụi rậm
 • (the bush) rừng cây bụi
 • râu rậm, tóc râm
 • biển hàng rượu, quán rượu
IDIOMS
 • to beat about the bush
  • (xem) beat
 • good wine needs no bush
  • (tục ngữ) hữu xạ tự nhiên hương
 • to take to the bush
  • trốn vào rừng đi ăn cướp
ngoại động từ
 • trồng bụi cây (trên một khoảng đất trống để ngăn ngừa sự săn trộm bằng lưới)
 • bừa (một mảnh ruộng) băng bừa có gài cành cây
danh từ
 • (kỹ thuật) ống lót, cái lót trục
 • (quân sự) ống phát hoả
ngoại động từ
 • đặt ống lót, đặt lót trục
Related search result for "bush"
Comments and discussion on the word "bush"