Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
cool
/ku:l/
Jump to user comments
tính từ
 • mát mẻ, mát; hơi lạnh, nguội
  • it's getting cool
   trời trở mát
  • to leave one's soup to get cool
   để xúp nguội bớt
 • trầm tĩnh, điềm tĩnh, bình tĩnh
  • to keep cool; to keep a cool head
   giữ bình tĩnh, điềm tĩnh
 • lãn đạm, nhạt nhẽo, thờ ơ, không sốt sắng, không nhiệt tình, không mặn mà, không đằm thắm
  • to be cool toward someone
   lãnh đạm với ai
  • to give someone a cool reception
   tiếp đãi ai nhạt nhẽo
 • trơ tráo, mặt dạn mày dày, không biết xấu hổ, không biết ngượng
  • I call that cool!
   tớ cho thế là mặt dạn mày dày
  • a cool hand (card, customer, fish)
   thằng cha trơ tráo, thằng cha không biết xấu hổ
 • (thông tục) tròn, gọn (một số tiền)
  • it cost me a cool thousand
   tớ phải giả đứt đi tròn một nghìn đồng
IDIOMS
 • as cool as a cucumber
  • bình tĩnh, không hề nao núng
danh từ
 • khí mát
  • the cool of the evening
   khí mát buổi chiều
 • chỗ mát mẻ
động từ
 • làm mát, làm nguội, trở mát, nguội đi
 • làm mát, làm giảm (nhiệt tình...); nguôi đi
  • to cool one's anger
   nguôi giận
  • to cool one's enthusian
   giảm nhiệt tình
IDIOMS
 • to cool down
  • nguôi đi, bình tĩnh lại
 • to cool off
  • nguội lạnh đi, giảm đi (nhiệt tình)
 • to cool one's heels
  • (xem) heel
Related search result for "cool"
Comments and discussion on the word "cool"