Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
poise
/pɔiz/
Jump to user comments
danh từ
 • thế thăng bằng, thế cân bằng
 • dáng, tư thế (đầu...)
 • tư thế đĩnh đạc, tư thế đàng hoàng
 • tính đĩnh đạc
IDIOMS
 • to hang at poise
  • chưa quyết định, chưa ngã ngũ
ngoại động từ
 • làm thăng bằng, làm cân bằng
 • để lơ lửng, treo lơ lửng
 • để (đầu... ở một tư thế nào đó); để (cái gì...) ở tư thế sẵn sàng
nội động từ
 • thăng bằng, cân bằng
 • lơ lửng
Related words
Related search result for "poise"
Comments and discussion on the word "poise"