Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
ray
/rei/
Jump to user comments
danh từ
 • (động vật học) cá đuối
danh từ
 • tia ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • the rays of the sun
   tia nắng
  • refelected ray
   tia phản xạ;
  • X ray
   tia X
  • ray of hope
   (nghĩa bóng) tia hy vọng
 • (nghĩa bóng) tia hy vọng
 • (toán học), (từ hiếm,nghĩa hiếm) bán kính
 • (thực vật học) hoa phía ngoài của cụm hoa đầu
 • (động vật học) cánh sao (của con sao biển); tai cây (cá)
ngoại động từ
 • (thơ ca) toả, rọi (ánh sáng)
nội động từ
 • (+ off, out, forth) chiếu, toả ra (ánh sáng...)
Related search result for "ray"
Comments and discussion on the word "ray"