Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
follow
/'fɔlou/
Jump to user comments
danh từ
 • cú đánh theo (bi-a)
 • nửa suất thêm (ở hàng ăn)
ngoại động từ
 • đi theo sau
 • theo nghề, làm nghề
  • to follow the sea
   làm nghề thuỷ thủ
  • to follow the plough
   làm nghề nông
 • đi theo một con đường
 • đi theo, đi hầu (ai)
 • theo, theo đuổi
  • to follow a policy
   theo một chính sách
  • to follow someone's example
   theo gương người nào
 • nghe kịp, hiểu kịp
  • he spoke so fast that I couldn't follow him
   nó nói mau đến nỗi tôi không nghe kịp
 • tiếp theo, kế theo
  • the lecture is followed by a concert
   tiếp theo buổi nói chuyện có hoà nhạc
 • theo dõi (tình hình...)
nội động từ
 • đi theo, đi theo sau
 • sinh ra, xảy đến
  • it must follow at the night the day
   điều đó phải xảy ra như đếm phải tiếp tục theo ngày vậy
  • hence it follow that
   do đó mà
IDIOMS
 • to follow out
  • theo đuổi đến cùng
 • to follow up
  • theo miết, bám sát
  • bồi thêm (một cú nữa)
 • as follows
  • như sau
   • the letter reads as follows
    bức thư viết như sau
 • to follow like sheep
  • (xem) sheep
 • to follow one's nose
  • (xem) nose
 • to follow somebody like a shadow
 • to follow somebody like St Anthony pig
  • theo ai như hình với bóng, lẽo đẽo theo ai
Related search result for "follow"
Comments and discussion on the word "follow"