Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
art
/ɑ:t/
Jump to user comments
danh từ
 • tài khéo léo, kỹ xảo
 • nghệ thuật; mỹ thuật
  • a work of art
   một tác phẩm nghệ thuật
 • mỹ nghệ; nghề đòi hỏi sự khéo léo
 • thuật, kế, mưu kế
  • Bachelor of Arts
   tú tài văn chương (trường đại học Anh)
  • Faculty of Arts
   khoa văn (trường đại học Anh)
IDIOMS
 • art is long, life is short
  • đời người thì ngắn ngủi, nhưng công trình nghệ thuật thì tồn tại mãi mãi
 • to be (have, take) art and part in a crime
  • đồng mưu và có nhúng tay vào tội ác
 • black art
  • ma thuật, yêu thuật
 • manly art
  • quyền thuật, quyền Anh
(từ cổ,nghĩa cổ) ngôi 2 số ít thời hiện tại của be
Related search result for "art"
Comments and discussion on the word "art"