Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
bearing
/'beəriɳ/
Jump to user comments
danh từ
 • sự mang
 • sự chịu đựng
  • his conceit it past (beyond all) bearing
   không ai chịu được cái tính tự cao tự đại của nó
 • sự sinh nở, sự sinh đẻ
  • child bearing
   sự sinh con
  • to be in full bearing
   đang trong thời kỳ sinh nở (đàn bà); đang ra quả (cây);
  • to be past bearing quá thời kỳ sinh nở
   thái độ, dáng điệu, bộ dạng, tác phong
  • modest bearing
   thái độ khiêm tốn
 • phương diện, mặt (của một vấn đề)
  • to examine a question in all its bearings
   xem xét một vấn đề trên mọi phương diện
 • sự liên quan, mối quan hệ
  • this remark has no bearing on the question
   lời nhận xết ấy không có liên quan gì tới vấn đề
 • ý nghĩa, nghĩa
  • the precise bearing of the word
   nghĩa chính xác của từ đó
 • (kỹ thuật) cái giá, cái trụ, cái đệm, cuxinê
  • ball bearings
   vòng bi, ổ bi (xe đạp...)
 • (hàng hải); (hàng không) quân... vị trí phương hướng
  • to take one's bearings
   xác định vị trí, định rõ phương hướng (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
  • to lose one's bearings
   lạc mất phương hướng không biết mình ở đâu (nghĩa đen) & (nghĩa bóng)
 • (số nhiều) hình vẽ và chữ đề (trên quốc huy, huy hiệu...)
Related search result for "bearing"
Comments and discussion on the word "bearing"