Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
child
/tʃaild/
Jump to user comments
danh từ, số nhiều children
 • đứa bé, đứa trẻ
 • đứa con
 • (nghĩa bóng) kết quả, hậu quả, sản phẩm
  • sin is often the child of idleness
   tội lỗi thường là do vô công rỗi nghề mà sinh ra
 • người lớn mà tính như trẻ con
IDIOMS
 • to be far gone with child
  • có mang sắp đến tháng đẻ
 • burnt child dreads the fire
  • (xem) fire
 • this child
  • (từ lóng) bõ già này
 • from a child
  • từ lúc còn thơ
Related words
Related search result for "child"
Comments and discussion on the word "child"