Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
cloud
/klaud/
Jump to user comments
danh từ
 • mây, đám mây
 • đám (khói, bụi)
  • a cloud of dust
   đám bụi
 • đàn, đoàn, bầy (ruồi, muỗi đang bay, ngựa đang phi...)
  • a cloud of horsemen
   đoàn kỵ sĩ (đang phi ngựa)
  • a cloud of flies
   đàn ruồi (đang bay)
 • (nghĩa bóng) bóng mây, bóng đen; sự buồn rầu; điều bất hạnh
  • cloud of war
   bóng đen chiến tranh
  • a cloud of grief
   bóng mây buồn; vẻ buồn phiền
 • vết vẩn đục (trong hòn ngọc...)
 • (số nhiều) trời, bầu trời
  • to sail up into the clouds
   bay lên trời
IDIOMS
 • to be under a cloud
  • lâm vào hoàn cảnh đáng buồn, bị thất thế
  • (từ lóng) bị tu tội
 • cloud on one's brow
  • vẻ buồn hiện lên nét mặt
 • to drop from the clouds
  • rơi từ trên máy bay xuống
 • every cloud has a silver lining
  • (xem) silver
 • to have one's head in the clouds; to be in the clouds
  • lúc nào cũng mơ tưởng viển vông; sống ở trên mây
ngoại động từ
 • mây che, che phủ; làm tối sầm
  • the sun was clouded
   mặt trời bị mây che
 • (nghĩa bóng) làm phiền muộn, làm buồn
  • a clouded countenance
   vẻ mặt phiền muộn
 • làm vẩn đục ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • to cloud someone's happiness
   làm vẩn đục hạnh phúc của ai
nội động từ (up, over)
 • bị mây che, sầm lại ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  • sky clouds over
   bầu trời bị mây che phủ
  • brow clouds over
   vầng trán sầm lại, mặt sầm lại
Related search result for "cloud"
Comments and discussion on the word "cloud"