Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
comic
/'kɔmik/
Jump to user comments
tính từ
 • hài hước, khôi hài
  • a comic song
   bài hát hài hước
  • comic strip
   trang tranh chuyện vui (ở báo)
 • (thuộc) kịch vui
  • a comic writer
   nhà soạn kịch vui
danh từ
 • (thông tục) diễn viên kịch vui
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), ((thường) số nhiều) trang tranh chuyện vui (ở báo)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) báo tranh chuyện vui
Related words
Related search result for "comic"
Comments and discussion on the word "comic"