Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
command
/kə'mɑ:nd/
Jump to user comments
danh từ
 • lệnh, mệnh lệnh
  • to give a command
   ra mệnh lệnh
 • quyền chỉ huy, quyền điều khiển
 • sự làm chủ
  • the command of the sea
   sự làm chủ trên mặt biển
 • sự kiềm chế, sự nén
  • command of one's emotion
   sự nén xúc động
  • command over oneself
   sự tự chủ
 • sự tinh thông, sự thành thạo
  • to have a great command of a language
   thông thạo một thứ tiếng
 • đội quân (dưới quyền chỉ huy của một sĩ quan)
 • bộ tư lệnh
  • the Higher Command; the Supreme Command
   bộ tư lệnh tối cao
IDIOMS
 • at command
  • sẵn sàng để tuỳ ý sử dụng
 • at the word of command
  • khi mệnh lệnh được ban ra
 • command night
  • tối biểu diễn do lệnh của vua
   • command performance
    buổi biểu diễn do lệnh của vua
 • in command of
  • điều khiển, chỉ huy
 • under the command of
  • dưới quyền chỉ huy của
 • to take command of
  • nắm quyền chỉ huy
ngoại động từ
 • ra lệnh, hạ lệnh
  • the officer commanded his men to fire
   viên sĩ quan hạ lệnh cho quân mình bắn
 • chỉ huy, điều khiển
  • to command a regiment
   chỉ huy trung đoàn
 • chế ngự, kiềm chế, nén
  • to command oneself
   tự kiềm chế, tự chủ
  • to command one's temper
   nén giận
 • sẵn, có sẵn (để sử dụng)
  • to command a vast sum of money
   có sẵn một món tiền lớn
 • đủ tư cách để, đáng được; bắt phải, khiến phải
  • he commanded our sympathy
   anh ta đáng được chúng ta đồng tình
  • to command respect
   khiến phải kính trọng
 • bao quát
  • the hill commands the plain below
   quả đồi bao quát cánh đồng phía dưới
nội động từ
 • ra lệnh, hạ lệnh
 • chỉ huy, điều khiển
Related search result for "command"
Comments and discussion on the word "command"