Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
composition
/,kɔmpə'ziʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • sự hợp thành, sự cấu thành
 • cấu tạo, thành phần
  • to study the composition of the soil
   nghiên cứu thành phần của đất
 • phép đặt câu; phép cấu tạo từ ghép
 • sự sáng tác; bài sáng tác, tác phẩm
  • one of Bethoven's most famous compositions
   một trong những bài sáng tác nổi tiếng nhất của Bi-tô-ven
 • bài viết, bài luận (ở trường)
 • sự sắp xếp, cách bố trí (trong một bức hoạ...)
 • (ngành in) sự sắp chữ
 • sự pha trộn, sự hỗn hợp
 • ((thường) định ngữ) chất tổng hợp (giả cẩm thạch, giả ngà...)
  • composition billiars-ball
   những hòn bi a bằng chất tổng hợp giả ngà
 • tư chất, bản chất, tính, tâm tính
  • there is a touch of madness in his composition
   tính hắn hơi tàng tàng
 • sự thoả thuận đình chiến, sự thoả hiệp
  • to come to composition
   đi đến một thoả hiệp
 • sự điều đình; sự khất (nợ)
  • to make a composition with the creditor
   điều đình xin khất chủ nợ
Related search result for "composition"
Comments and discussion on the word "composition"